ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠÍ SPOKOJENOSTI S KVALITOU NÁMI POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE.


Pokud jste s poskytnutou zdravotní péčí na klinice ReproGenesis v Brně byli spokojeni a chcete vyjádřit své poděkování, nebo naopak jste z jakéhokoli důvodu spokojeni nebyli, budeme rádi, když nám zašlete svá sdělení či náměty a připomínky, které jsou pro nás inspirací ke stálému zlepšování našich služeb

Vaše náměty, připomínky a poděkování nám můžete sdělit:

 • ústně, přímo na klinice ReproGenesis
 • elektronickou poštou na adresu info@reprogenesis.cz
 • telefonicky na číslo +420 530 338 338
 • dopisem zaslaným na adresu: ReproGenesis a.s., Hlinky 60/144, 603 00 Brno,
 • do dotazníků umístěných v čekárně kliniky, které vložíte do označených schránek
 

V případě Vaší nespokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí na klinice ReproGenesis v Brně jste taktéž oprávněni podat oficiální stížnost.

Jakou formou a kde lze stížnost podat?

Ústně lze stížnost podat:

 • osobně u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká,
 • telefonicky u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká; takto podaná stížnost však musí být do 5 dnů od jejího podání potvrzena stěžovatelem písemnou formou (viz níže), jinak se na ni pohlíží jako na anonymní stížnosti (viz níže),

Písemně lze stížnost podat:
dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu: ReproGenesis a.s., vedoucí kliniky, Hlinky 60/144, 603 00 Brno,
elektronickou poštou za použití elektronického podpisu na adresu info@reprogenesis.cz

Co by měla obsahovat písemně podaná stížnost?

Abychom mohli zajistit účinné prošetření stížnosti, měla by písemně podaná stížnost obsahovat minimálně tyto údaje:

 • vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká
 • jméno a příjmení stěžovatele
 • bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
 • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele 

Jaký je další postup a lhůty při vyřizování stížnosti?

Prošetřujeme všechny podané stížnosti, avšak stížnosti, které nebudou obsahovat jméno a příjmení stěžovatele nebo bydliště, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele, budou vyřizovány jako anonymní, tj. budou prošetřovány, pouze pokud jejich obsahem budou konkrétní údaje o nezákonné činnosti.

Písemně podané stížnosti, které nebude možno vyřídit do 10 dnů od jejího doručení, budou stěžovateli písemně potvrzeny do 10 dnů od doručení stížnosti. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od doručení stížnosti. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o 30 dnů, o čemž bude stěžovatel včas písemně informován. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která obsahuje způsob prošetření stížnosti, zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uváděl nové skutečnosti, lze tuto stížnost i bez informování stěžovatele odložit.